Vip Cozy

2 khách 1 giường 1m8 25 m2
View Room

[VIP] 2 giường đôi

Spacious and trendy!
3 - 4 Khách 2 giường 1m6 x 2m 27 m2
View Room

[SUPERIOR] 2 Giường Đôi

A comfortable room with kingly feel.
2 - 4 Khách 2 giường 1m6 x 2m 20 m2
View Room

[DELUXE] 2 giường đôi

A room with attitude.
2 - 4 khách 2 giường (1m6 x 2m) 25 m2
View Room

Cozy Room: Phòng 1 giường đôi

A cozy room for every season.
2 khách 1 giường 1m 8 x 2m 16 m2
View Room